Κύκλος Προβληματισμού

Σειρά διαλέξεων που αναδεικνύουν την ανάλυση του (πολιτικού) λόγου ως πεδίου συνάντησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων και στοχεύουν στην κατάδειξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών προκλήσεων. Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Αιόλου 42-44, 2ος όροφος

Το πρόγραμμα του Κύκλου

Σχετικά με το δίκτυο

Στόχος του ερευνητικού δικτύου για την «Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου» είναι: (α) η προαγωγή του επιστημονικού προβληματισμού γύρω από την έννοια και τις θεωρίες του λόγου (discourse – discours – diskurs) και (β) η συστηματική εξέταση του πολιτικού λόγου και των επιχειρημάτων που αρθρώνουν οι πολιτικοί δρώντες (κόμματα, κινήματα, ΜΜΕ, κ.λπ.) καθώς εμπλέκονται σε σχέσεις αντιπαράθεσης ή συναίνεσης. Η ανάλυση των ιδεολογικών και άλλων συνιστωσών οι οποίες συγκροτούν τον εγχώριο δημόσιο διάλογο καλύπτει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό και παράλληλα είναι ύψιστης σημασίας στην τρέχουσα συγκυρία της πολύπλευρης κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής κρίσης.

Στις επιδιώξεις του δικτύου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας μεταξύ του σχετικού επιστημονικού δυναμικού εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και η ενίσχυση συνεργασιών στο εσωτερικό του. Θα επιχειρηθεί έτσι η κριτική αξιοποίηση υφιστάμενων θεωρητικών σχημάτων και εννοιολογικών κατηγοριών στην εις βάθος μελέτη της ελληνικής περίπτωσης και, ταυτόχρονα, η πρωτογενής θεωρητική συνεισφορά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Εξάλλου, το δίκτυο αποσκοπεί στη διάδοση της προβληματικής περί λόγου σε φοιτητές/ήτριες Τμημάτων από το χώρο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους, αλλά και στο άνοιγμα σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να εμβαθύνει πάνω στη σχετική προβληματική. Επιδιώκει έτσι την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, την διενέργεια διαλέξεων, τη διαμόρφωση πηγών ενημέρωσης για τρέχουσες ερευνητικές ενασχολήσεις ή δημοσιεύσεις των μελών του δικτύου ή σχετικών συνεδρίων και, τέλος, την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων που θα παρέχουν δυνατότητες επιστημονικής ενασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Το δίκτυο έχει ήδη εγκαινιάσει την σειρά «Κειμένων Εργασίας» (Working Papers), τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο. Αναπτύσσει προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συμμετοχή του, με θεματικά πάνελ, στα γενικά συνέδρια της ΕΕΠΕ ενώ διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2014 διημερίδα με θέμα τους «Λόγους της κρίσης. Τέλος, μετά την ανάρτηση των βιογραφικών των μελών του στον ιστότοπο, που έχει ήδη ξεκινήσει, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας και της ενημέρωσης για τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της σχετικής βιβλιογραφικής παραγωγής και έρευνας, καθώς και για εκδηλώσεις, συνέδρια ή συναφείς πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το «Δίκτυο για την Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου» προσκαλεί κάθε συνάδελφο/ισσα που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο δίκτυο να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Γιάννη Καραγιάννη: jkarayiannis@gmail.com Μαζί με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος των συναδέλφων, το «Δίκτυο για την Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου» με χαρά θα δεχθεί και τις προτάσεις, ιδέες και σκέψεις τους για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Καλή πλοήγηση!

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Κύρκος Δοξιάδης

Γιάννης Καραγιάννης

Γιάννης Σταυρακάκης