Ερευνητικές Πηγές

Α. Βιβλιογραφικές Πηγές στην Ελληνική Γλώσσα

 • Althusser, L., «Φρόυντ και Λακάν» και «Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους», Θέσεις, Αθήνα: Θεμέλιο, 1990.
 • Αριστοτέλης, Ρητορική, 2 τόμοι, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2002.
 • Austin, J., Πώς να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις, Αθήνα: Εστία, 2003.
 • Barthes, R., Μυθολογίες, Αθήνα: Ράππας, 1979.
 • Barthes, R., S/Z, Αθήνα: νήσος, 2007.
 • Berger, P. & Luckman, Th., Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Αθήνα: νήσος, 2003.
 • Bourdieu, P., Γλώσσα και συμβολική εξουσία, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2008.
 • Βαμβακάς B, Εκλογές και επικοινωνία στη Μεταπολίτευση. Πολιτικότητα και Θέαμα., Αθήνα: Σαββάλας, 2006.
 • Δεμερτζής, Ν. & Λίποβατς, Θ., Δοκίμιο για την ιδεολογία, Αθήνα: Οδυσσέας, 1994.
 • Δεμερτζής, Ν., Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα: Παπαζήσης, 2002.
 • Δοξιάδης, Κ., Υποκειμενικότητα και εξουσία: Για τη θεωρία της ιδεολογίας, Αθήνα: Πλέθρον, 1992.
 • Δοξιάδης, Κ., Εθνικισμός, ιδεολογία, μέσα μαζικής επικοινωνίας, Αθήνα: Πλέθρον, 1995.
 • Δοξιάδης, Κ., Ανάλυση λόγου: Κοινωνικο-φιλοσοφική θεμελίωση, Αθήνα: Πλέθρον, 2008.
 • Edelman, M., Η κατασκευή του πολιτικού θεάματος, Αθήνα: Παπαζήσης, 1999.
 • Evans, D., Εισαγωγικό λεξικό της λακανικής ψυχανάλυσης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004.
 • Foucault, M., Η τάξη του λόγου, Αθήνα: Ηριδανός.
 • Foucault, M., Η αρχαιολογία της γνώσης, Αθήνα: Εξάντας, 1987.
 • Foucault, M., Οι λέξεις και τα πράγματα, Αθήνα: Γνώση, 1993.
 • Foucault, M., Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τομ. Ι,Η βούληση για γνώση, Αθήνα: Πλέθρον, 2011.
 • Howarth, D., Για την έννοια του λόγου, Αθήνα: Πολύτροπον, 2008.
 • Jorgensen, M. & Philips, L., Ανάλυση λόγου: Θεωρία και μέθοδος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009.
 • Lacquer, Th., Κατασκευάζοντας το φύλο, Αθήνα: Πολύτροπον, 2004.
 • Laclau, E., Πολιτική και ιδεολογία στη μαρξιστική θεωρία: καπιταλισμός, λαϊκισμός, φασισμός, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα, 1983.
 • Laclau, E., Για την επανάσταση της εποχής μας, Αθήνα: νήσος, 1997.
 • Λίποβατς, Θ., Ζητήματα πολιτικής ψυχολογίας, Αθήνα: Εξάντας, 1991.
 • Lyons, J., Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.
 • Μποζατζής, Ν. & Δραγώνα, Θ. (επιμ.) Κοινωνική ψυχολογία: Η στροφή στο λόγο, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2011.
 • Mouffe, Ch., Το δημοκρατικό παράδοξο, Αθήνα: Πόλις, 2004.
 • Πεχτελίδης, Γ. (επιμ.) Κυριαρχία και αντίσταση: Μεταδομιστικές αναλύσεις της εκπαίδευσης, Αθήνα: Εκκρεμές, 2011.
 • Πεχτελίδης, Γ. & Κοσμά, Υ., Άγ(ρ)ια παιδιά: Οριοθετήσεις της παιδικής ηλικίας στο λόγο, Αθήνα: Επίκεντρο, 2012.
 • Πλειός, Γ., Ο λόγος της εικόνας: Ιδεολογία και πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης, 2001.
 • Potter, J. & Wetherell, M., Λόγος και κοινωνική ψυχολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009.
 • Saussure, F., Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, Αθήνα: Παπαζήσης, 1979.
 • Σεβαστάκης, Ν. & Σταυρακάκης, Γ., Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και κρίση, Αθήνα: Νεφέλη, 2012.
 • Σταυρακάκης, Γ., «Σημειώσεις για την Πράσινη Ιδεολογία Ι: Το Ζήτημα της Εμφάνισης», Οικοτοπία, αρ. 6, 1997, και «Σημειώσεις για την Πράσινη Ιδεολογία ΙΙ: Το Ζήτημα της Δομής», Οικοτοπία, αρ. 7, 1998.
 • Σταυρακάκης, Γ., «Φύση και επιστημονικός λόγος στις νεωτερικές κοινωνίες: Το επιχείρημα της κατασκευής», στο Γεωργιάδου, Β., Λουλούδης, Λ. & Σταυρακάκης, Γ., Φύση, κοινωνία, επιστήμη στην εποχή των «τρελών αγελάδων»: Διακινδύνευση και αβεβαιότητα, Αθήνα: Νεφέλη, 1999, σελ. 127-179.
 • Σταυρακάκης, Γ., «Αντινομίες του φορμαλισμού: Η κατά Laclau θεώρηση του λαϊκισμού και ο ελληνικός θρησκευτικός λαϊκισμός», Επιστήμη και κοινωνία, αρ. 12, 2004, σελ. 149-172.
 • Σταυρακάκης, Γ., Ο Λακάν και το πολιτικό, Αθήνα: Ψυχογιός, 2008.
 • Σταυρακάκης, Γ., Η λακανική αριστερά, Αθήνα: Σαββάλας, 2012.
 • Zizek, S., «Πέρα από την ανάλυση του λόγου» στο Laclau, E., Για την επανάσταση της εποχής μας, Αθήνα: νήσος, 1997.
 • Zizek, S., Μίλησε κανείς για ολοκληρωτισμό;, Αθήνα: Scripta, 2002.
 • Zizek, S., Καλωσορίσατε στην έρημο του πραγματικού!, Αθήνα: Sctripta, 2003.
 • Zizek, S., Το υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας, Αθήνα: Scripta, 2006.

Β. Σχετική Διδασκαλία σε ΑΕΙ

 1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

 •  Πολιτική Επικοινωνία (προπτυχιακό)
 • Επικοινωνία και Εξουσία (προπτυχιακό)
 • Λόγος και ιδεολογία (προπτυχιακό)
 • Ανάλυση Λόγου (μεταπτυχιακό)

 2. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ

 •  Ανάλυση Πολιτικού Λόγου (προπτυχιακό)
 •  Σύγχρονες Πολιτικές Ιδεολογίες (μεταπτυχιακό)

3.  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • Πολιτικός λόγος και ιδελογία

4. Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ

 •  Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία
 •  Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου
 •  Καταγραφή και Ανάλυση Λόγου
 •  Ιδεολογία και ΜΜΕ

5. Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

 •  Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου
 •  Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος
 • Ιδεολογία, κοινωνικες ταυτότητες και ΜΜΕ

6. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο